Algemene voorwaarden Westcom v.o.f.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Friesland te Leeuwarden

© Westcom december 2006A. ALGEMENE BEPALINGEN


1.Aanbiedingen overeenkomst
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen en/of (reparatie-)diensten van welke aard dan ook tussen enerzijds Westcom Automatisering of Service Technische Dienst (hierna te noemen "leverancier") en anderzijds haar opdrachtgever (hierna te noemen "cliŽnt").
1.2Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. CliŽnt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.
1.4Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliŽnt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.Prijs en betaling
2.1Facturen worden door cliŽnt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan een specifieke regeling zal cliŽnt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. CliŽnt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
2.2Indien cliŽnt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliŽnt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliŽnt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliŽnt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.Vertrouwelijke gegevens
3.1Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.Voorbehoud van eigendom
4.1Alle aan cliŽnt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliŽnt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of diensten evenals alle overige bedragen die cliŽnt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan.
4.2Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliŽnt alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft betaald.

5.Risico
5.1Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliŽnt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliŽnt zijn gebracht.

6.Leveringstermijnen
6.1Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings- of reparatie-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier komt wegens tijdsoverschrijding pas in verzuim nadat cliŽnt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliŽnt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.BeŽindiging overeenkomst
7.1Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
7.2Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
7.3Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beŽindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- sursťance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beŽindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beŽindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
7.4Indien cliŽnt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliŽnt bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vůůr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.Aansprakelijkheid van leverancier; vrijwaring
8.1De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
8.2Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliŽnt, verminking of verlies van data, materialen of software van derden en alle andere vormen van schade is uitgesloten.
8.3CliŽnt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens product-aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliŽnt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde of gerepareerde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

9.Overmacht
9.1Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier.
9.2Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beŽindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

10.Toepasselijk recht en geschillen
10.1De overeenkomsten tussen leverancier en cliŽnt worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
10.2Geschillen welke tussen leverancier en cliŽnt mochten ontstaan kunnen door partijen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.3Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.Vindplaats en wijziging voorwaarden
11.1Van toepassing is steeds de laatste op de website van Westcom v.o.f. geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst tussen leverancier en cliŽnt.


B. VERKOOP

De in dit hoofdstuk "Verkoop" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier (computer-)apparatuur aan cliŽnt verkoopt. Voor zover de strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen verzet zijn onder het begrip 'apparatuur' tevens losse onderdelen begrepen.

12.Selectie van apparatuur, aflevering en risico
12.1CliŽnt draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door cliŽnt beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
12.2De door leverancier aan cliŽnt verkochte apparatuur zal aan cliŽnt worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van leverancier of, indien dit is overeengekomen, op een door cliŽnt aan te wijzen plaats. Leverancier zal cliŽnt zo mogelijk tijdig vůůr de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur af te leveren. De door leverancier aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.
12.3Aflevering van apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de koopprijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.
12.4Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur gaat over op cliŽnt bij aflevering aan cliŽnt. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van cliŽnt, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de apparatuur over op cliŽnt op het moment van afgifte van de apparatuur aan de vervoerder.

13.Garantie en reclames
13.1Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen de geldende garantieperiode gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier.
13.2De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien cliŽnt zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
13.3Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
13.4Reclames en klachten dienen binnen 8 dagen na aflevering van de goederen te geschieden.


C. REPARATIE

De in dit hoofdstuk "Reparatie" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier reparaties verricht van computer-, audio- en video-apparatuur, huishoudelijke apparaten en consumentenelectronica.

14.Uitvoering van de werkzaamheden
14.1Leverancier verricht de reparatie slechts in opdracht van cliŽnt. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden door leverancier alle geconstateerde gebreken hersteld.
14.2Leverancier geeft bij inname van de apparatuur aan welke prijsopgave-limieten hij hanteert en wat de minimale reparatiekosten en de te verwachten reparatieduur zijn.
14.3Als bij onderzoek blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zijn dan de prijsopgave-limiet wordt aan cliŽnt een gratis prijsopgave verstrekt. Apparatuur wordt in dat geval pas gerepareerd na toestemming van cliŽnt.
14.4Indien cliŽnt na prijsopgave afziet van verdere reparatie worden alleen onderzoekskosten in rekening gebracht. De apparatuur wordt aan cliŽnt teruggeleverd. Indien cliŽnt de apparatuur niet terug wenst te ontvangen danwel cliŽnt binnen een termijn van 2 maanden de apparatuur niet heeft teruggevorderd zal de apparatuur worden vernietigd. CliŽnt is in dat geval de kosten voor vernietiging verschuldigd.
14.5Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of wanneer dit met betrekking tot dergelijke apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op verzoek van cliŽnt stelt leverancier de vervangen onderdelen, met uitzondering van ruilonderdelen, ter beschikking aan cliŽnt.
14.6Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereedmeldingen cliŽnt heeft nagelaten de apparatuur op te (laten) halen is leverancier gerechtigd de apparatuur te verkopen danwel te vernietigen. Alle met de reparatie of vernietiging gemaakte kosten dienen door cliŽnt te worden voldaan. Eventuele opbrengsten van verkoop zullen op de verschuldigde kosten in mindering worden gebracht

15.Aansprakelijkheid en garantie
15.2Leverancier is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, accessoires en toebehoren, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte aan leverancier voor zover deze schade is ontstaan door aanwijsbare schuld van leverancier.
15.1Het transport en de opslag van ter reparatie aangeboden apparatuur, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliŽnt, ook indien deze door leverancier worden verzorgd.
15.2Een reparatie wordt zodanig uitgevoerd, dat apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
15.3Na reparatie ontvangt cliŽnt een reparatierapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.
15.2Voor uitgevoerde reparaties geldt de garantietermijn welke wordt vermeld op het reparatierapport danwel de reparatienota. Aanspraak op garanties kan uitsluitend worden gemaakt onder overlegging van genoemde reparatierapport danwel -nota.
15.3Reclames en klachten dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming van gerepareerde apparatuur te geschieden.


D. DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, ondersteuning, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken.

16.Uitvoering
16.1Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliŽnt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspannings-verbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
16.2Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliŽnt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase (schriftelijk) heeft goedgekeurd.
16.3Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

17.Wijziging en meerwerk
17.1Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliŽnt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliŽnt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
17.2CliŽnt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliŽnt en leverancier, kunnen worden beÔnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliŽnt nimmer grond voor ontbinding of beŽindiging van de overeenkomst.
17.3Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier cliŽnt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiŽle consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Westcom Automatisering, Felixwei 8, 9051 KC Stiens. Snekertrekweg 35, 8912 AA Leeuwarden. Tel: 058 213 3043, Fax: 058 216 8562. Email: info@westcom-std.nl.
Inschrijfnummer KvK: 01071604. BTW nummer: NL8038.16.960.B.01 Bank: NL68 ABNA 0441 3290 63 ten name van Westcom - STD te Stiens.
Webmaster: R.J. van Steinvoorn, © 2007.