Disclaimer


De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Westcom Automatisering heeft veel aandacht besteedt aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Westcom Automatisering is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren. Tevens is Westcom Automatisering niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Westcom Automatisering niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Westcom Automatisering wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan Westcom Automatisering of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Westcom Automatisering is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.
Westcom Automatisering, Felixwei 8, 9051 KC Stiens. Snekertrekweg 35, 8912 AA Leeuwarden. Tel: 058 213 3043, Fax: 058 216 8562. Email: info@westcom-std.nl.
Inschrijfnummer KvK: 01071604. BTW nummer: NL8038.16.960.B.01 Bank: NL68 ABNA 0441 3290 63 ten name van Westcom - STD te Stiens.
Webmaster: R.J. van Steinvoorn, © 2007.